Ulike egenskaper og muligheter

I Profil20 måles en del egenskaper og holdninger. Disse blir tilbakemeldt ved hjelp av grafiske fremstillinger så vel som skriftlig. Profil20tagerens egenvurdering av bl.a. intuisjon blir sammenlignet med Profil20-målingen og kan være et stimuli til nysgjerrighet og/eller selvbekreftelse.

Mulighets- og utviklingsverktøyet Profil20 stiller flere spørsmål enn det gir svar. Meningen med tilbakemeldingen er blant annet å gi rom for undring og mulighet for utvikling ved at profiltageren får belyst sin(e) egenskaper, holdninger, kommunikasjonsform og tenkestil. Ved å bevisstgjøre seg selv på disse områdene, blir mange valg i livet enklere. Dette gjelder for eksempel yrkesvalg, valg av studieretning, valg av partner, interesser og hobbyer, bare for å nevne noe. Igjennom å bli mer bevisst våre egne preferanser, atferd og behov og akseptere disse, trives vi i større grad med oss selv.

Hvor mange tenker over det paradokset at det mennesket vi må forholde oss til, bo sammen med, respektere, tilgi og helst elske igjennom hele livet, er oss selv? Om vi ikke liker, forstår eller aksepterer oss selv og ikke liker å være alene med oss selv, hvordan er det da å tilbringe tid med andre? Kan det være slik at vi forstår andre bedre jo bedre vi kjenner oss selv?

                                         

Ulike egenskaper som måles og tilbakemeldes


Ambisjoner og pågangsmot:

Elementer i ambisjoner og pågangsmot er viljestyrke og pågåenhet, selvstendighet, initiativkraft, evne og vilje til å ta risiko, evne til ikke å gi opp, og en indre drivkraft i retning av å sette høye mål for seg selv og andre.

Uavhengighet:

Uavhengighet og selvstendighet er mye det samme. Noen av oss er selvstendige, uavhengige og kanskje egenrådige mens andre av oss i større grad ønsker på ulikt vis å bli ledet. En stor grad av uavhengighet er en sterk drivkraft som skaper behov for å tenke og handle selvstendig uten å være underlagt andres dominans, begrensning eller påvirkning.

Innadvendthet / utadvendthet:

Dette er begreper/egenskaper som forteller noe om hvordan vi opptrer eller fremstår ovenfor andre mennesker. Noen av oss er veldig utadvendte og kan prate med de fleste om det meste, og noen av oss er mer innadvendte og trives best i eget selskap. Graden av innadvendthet/utadvendthet avgjør om det er lett omgås andre på en positiv og grei måte, og i hvilken grad vi liker eller er interessert i å ha med andre mennesker å gjøre. Merk at vi godt kan være utadvendte uten å være spesielt åpne eller sosiale. Hva føler du, hvor er din trivselssone?


Eksempel på måling av innadvendt / utadvendt:

Bar-utadvendt2
Distansering / omgjengelighet:

Noen av oss er veldig glad i sosial interaksjon og bruker mye tid på det. Andre er av ulike grunner mer reservert og er mest alene. Ønske om å få være i fred, manglende interesse for eller vanskeligheter med sosial samhandling og samspill, skaper lett distanse til mennesker rundt oss. På den annen side kan en overdreven omgjengelighet av noen oppfattes som plagsom. Igjennom livet og hendelser kan vi i faser veksle mellom grader av distansering og omgjengelighet. Allikevel har vi alle en trivselssone hvor forholdet mellom distansering og omgjengelighet er avklart. Har du et forhold til hvor du befinner deg på denne skalaen?

Forsiktighet / risikovillighet:

Noen av oss er veldig forsiktige når vi skal ta en avgjørelse, våge noe eller prøve noe nytt. Vi tenker oss godt om, analyserer ulike alternativer og bruker kanskje lang tid på å bestemme oss. Andre er mer risikovillige, hopper rett på nye ideer, tar stor risiko i forretninger, starter på det noen mener er umulige prosjekter, handler uten å tenke oss om og er mer spontane og impulsive i vår atferd. Har du et avklart forhold til hvor risikovillig eller forsiktig du er? Tror du det stemmer overens med hva andre mener?

Personlig kontroll / impulsivitet:

De av oss som har personlig kontroll tenker oss godt om før vi uttaler oss eller handler, og er ofte opptatt av regler, normer, forventninger og kanskje hva andre mener. De av oss som er mer impulsdrevet handler og snakker gjerne mer ut fra spontanitet og intuisjon, og er mer opptatt av resultatet her og nå enn av konsekvens. Hva foretrekker du? Hvordan opplever du at du er?


Eksempel på måling av personlig kontroll / impulsivitet:


Bar-impulsiv


Passiv legning / aktiv legning:

Hvor mye vi tar del i prosessene og oppgavene rundt oss er beskrivende for hvor passiv eller aktiv vi er i vår atferd. Noen av oss er meget aktive, vi mener alltid noe og elsker å si det, vi tar gjerne tak i oppgaver og liker å vise resultater. I samvær med andre kan vi ha en tendens til å ta ordet, ansvaret eller lederrollen. De av oss som er passive holder oss gjerne i bakgrunnen og trives best med å være litt mer anonyme. Vi er gjerne forsiktige med hva vi sier og til hvem, og ønsker forutsigbarhet og trygge rammer. Hvordan forholder du deg til det meste i ditt liv?

Analytisk kreativ / abstrakt kreativ:

De av oss som er analytisk kreative er i hovedsak opptatt av å analysere oss frem til svar og muligheter, og kan bruke mye tid på ulike tankeprosesser og kvalitetssikring før vi godkjenner svaret eller løsningen. Den abstrakt kreative er mer spontan og impulsiv i sin tilnærming for å løse oppgaver eller utfordringer, og kan hoppe rett til et svar uten å måtte tenke seg om først. Vi sier gjerne at for den analytisk kreative er detaljfokus det viktigste for sluttresultatet, mens det for den abstrakt kreative er overblikket som er viktigst. Hva føler du er viktigst for deg?

Intuisjon:

Intuisjon er en kombinasjon av utpreget sensitivitet (følsomhet) for signaler andre sender ut, og en usedvanlig evne til spontant å bruke egen kunnskap og erfaring i øyeblikkets situasjon, samt evnen til å vite noe direkte uten å gå veien om bevisste resonnementer eller analyser. Dette gjelder viten eller løsninger som ofte kommer spontant som aha-opplevelser. Erkjennelsen føles riktig og sann uten at den enkelte kan forklare hvor denne «sannheten» kommer fra. Er du intuitiv på detaljnivå eller i det frie rom?