Tenkestil- og egenskapskart

Profil203-500px


Tenkestil- og egenskapskartet er ditt fingeravtrykk i Profil20. Sektordiagrammet kan se komplisert ut ved første øyekast, men det er i realiteten veldig enkelt å forstå. Profil20 har 20 ulike atferdsprofiler og disse ligger fordelt rundt sirkelen med tallene 1 – 20. Ingen vil havne i bare èn atferdsprofil, men alle vil ha en prosentandel av de 20. Dette gjør alle besvarene i Profil20 unike.

 

De røde utsvingene du ser i diagrammet viser hvor stor andel av hver atferdsprofil som finnes i den aktuelle besvarelse. Jo nærmere ytterkanten rødfargen kommer, desto høyere er prosentandelen av hver atferdsprofil. Eksemplene på denne siden har alle sammen hovedvekt i atferdsprofil nummer 8, Kreativ Individualist, men det er enkelt å se det er stor variasjon fra bilde til bilde.

 

 

 

Profil201-300px Profil202-300px Profil203-300px

Bildene/diagrammene er derfor som fingeravtrykk. Like unike som menneskene som har besvart analysen. Når du forstår denne enkle logikken blir det enkelt å forstå resten av diagrammet. På yttersiden av sirkelen er det skrevet noen generelle egenskaper for de atferdsprofilene som befinner seg i det aktuelle området. Noen er beskrevet som innadvendte, noen med administrative egenskaper, noen som ustrukturerte. Ved å se på de røde utsvingene og samtidig lese stikkordene på yttersiden av sirkelen får du et inntrykk av vedkommendes generelle atferdstrekk.

Helt i ytterkant av diagrammet står skrevet venstretenkestil, midtstilt tenkestil og høyretenkestil. Her gjelder samme logikk som ellers i diagrammet. Den siden du har mest rødt utsving indikerer hvilken tenkestil som er dominant i din besvarelse. Har du utsving på begge sider indikerer dette at du kan veksle mellom de ulike tenkestilene. Under vil du finne en grundig beskrivelse av de ulike tenkestilene og deres egenskaper.

I illustrasjonen under vil du finne en rekke utsagn som forklarer generelle forskjeller på venstre- og høyrehjernedominante tenkestiler. Du vil finne egenskapene for høyrehjernedominant tenkestil på jentas høyre side, og omvendt. Hvis du ser på illustrasjonen under vil du oppdage at utsagnene på venstre og høyre side henger sammen. På linje en for eksempel vil du se at det står «Bruker intuisjon og følelser» på den ene siden og «Bruker logikk og analyse» på den andre. Les teksten slik du selv ønsker, og bruk gjerne nysgjerrigheten til å finne ut hvilke utsagn som beskriver deg i dine omgivelser best.

4

Typisk for Høyrehjernedominante

De tenker i bilder, levende film, farger og setter sammen detaljer til helheter dvs. har lett for å se og føle sammenhenger i det de opplever. Høyrehjernedominante har gjerne sin kreativitet og kommunikasjonsform knyttet til dette, og er flinke til abstrakte prosesser og helhetstenking.

Høyrehjernedominante har vanligvis et tydelig kroppsspråk, er utadvendte og spontane - og har lett for å vise følelser, noe som kan gjøre dem til gode relasjonsbyggere. De trenger i store trekk variasjon, spenning, utfordringer og frihet for at livet skal ha mening, og har mer sans for aktiv handling enn for passiv planlegging.

Høyrehjernedominante er vanligvis ikke spesielt analytiske og detaljorienterte i tradisjonell forstand, men bruker det analytiske mer til å sette ting i sammenheng enn å dele opp og fragmentere. De er også mer abstrakt kreative enn logisk kreative.

Høyrehjernedominante har tendens til å ta beslutninger raskt og intuitivt, tar gjerne større risiko, blir lett rastløse dersom de må være alene i lange stunder av gangen, og har lettere for å sette prosjekter i gang.

Høyrehjernedominante personer tar på grunn av sin utadvendthet lettere ansvar for og ledelsen over mennesker enn over fagområder, og de trives gjerne i utadvendte yrker hvor de har kontakt med eller kan influere andre mennesker. Typiske yrkesvalg for en høyrehjernedominant kan være innen salg, markedsføring, reklame, kommunikasjon, design, i serviceyrker, i underholdningsbransjen, etc.

Typisk for Midtstilte

De som havner noenlunde midt på skalaen, har lettere for å «skifte gir» enn de som hører til ut mot skalaens ytterpunkter. Med dette menes at de vil ha lettere for å variere tenkestil, dvs arbeidsmetode eller tilnærming, for å løse forskjellige typer problemer/utfordringer. I sin atferd kan de gjerne også bruke ulike kommunikasjonsformer når de for eksempel skal megle/oversette mellom 2 parter.

Midtstilte skifter gjerne relativt raskt mellom å fungere som idéskaper - og å analysere problemene i dybden. De kan også skifte mellom å bearbeide detaljspørsmål i det ene øyeblikk - og deretter uten særlige vansker gå over til å vurdere hvordan detaljene passer inn i en større helhet.

Dette med plassering på midten av denne spesielle skalaen vil også kunne bety at de vil ha relativt lett for å samarbeide med helt ulike personer - og har rimelig god evne til å omstille seg etter omgivelsenes varierende krav.

Dette gjør de midtstilte også til gode ledere som kan kommunisere lett med, og forstå, både høyrehjerne- og venstrehjernedominante. På denne måten blir gjerne midstilte personer brobyggere mellom disse. Typiske yrkesvalg for en midtstilt er nærmest ubegrenset og er nok mer avhengig av det totale ressursnivået til den enkelte, enn av tenkestilen.


Typisk for Venstrehjernedominante

Venstredominante tenker i detaljer og bearbeider informasjon på en logisk/analytisk detaljorientert måte. De har gjerne bedre detaljminne, er grundige og ønsker en relativt god kontroll med det de holder på med og det som skjer/er rundt dem. Venstrehjernedominante er generelt mer innadvendte, reserverte og tenksomme enn høyrehjernedominante - og har lettere for å konsentrere seg med det de holder på med over tid. Derfor søker de gjerne ansvar og lederskap innen sine fagområder mer enn for mennesker.

Venstrehjernedominante har som regel gode anlegg for oppgaver som krever detaljorientering, oppfølging, detaljkontroll, tallbehandling og matematikk. Venstrehjernedominante er i store trekk nøye og grundige.

En typisk venstrehjernedominant person vil kunne være dyktig i systemspill som sjakk, bridge, kinasjakk, etc. Venstrehjernedominante har som oftest et sterkt behov for, og egen evne til, System, Orden og Struktur (SOS) - og trenger vanligvis god tid når vanskelige beslutninger skal tas.

Venstrehjernedominante tenker ofte mer logisk (analytisk) kreativt enn de typisk utadvendte. Typiske yrkesvalg for en venstrehjernedominant er innen logistikk, regnskap, flyveledelse, analyse, programmering, statistikk, forskning, etc.